Medlemsbetingelser

Betingelser for medlemskab i Motion & Liv

§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskortet opkræves et gebyr efter gældende takst. Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke er medlem af Motion & Liv i forvejen. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af Motion & Liv. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Motion & Liv. Det er medlemmets ansvar, at Motion & Liv til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§1 Studerende, lærlinge og unge under 18 år: Personer med et studie/lærlinge/u. 18 år medlemskab er forpligtet til at fremvise gyldigt dokumentation, når Motion & Liv forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Motion & Liv’s gældende normalpris uden yderlig varsel.

§2. Firma: Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelse, når Motion & Liv forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Motion & Liv’s gældende normalpris uden yderlig varsel. Det samme gør sig gældende såfremt aftalen mellem virksomheden og Motion & Liv ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§3. Varighed: DIBS/PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 8. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt kontant medlemskab kan, ved udløb købes til samme pris (prisgaranti), dog må der ikke gå mere end en uge efter udløb, ellers skal medlemskabet købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales startpakke og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et DIBS/PBS medlemskab tilmeldes aftalen DIBS/PBS, og der betales kontant for startpakken og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis Motion & Liv er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Motion & Liv’s gældende takster. Medlemskaber der betales via betalingsservice pålægges månedligt opkrævningsgebyr.

Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Motion & Liv betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et DIBS/PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Motion & Liv ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Motion & Liv forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemskortet spærres, indtil betaling af Motion & Liv’s tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Motion & Liv’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6. Prisændringer: Motion & Liv forholder sig ret til at ændre kontingent. Prisændringer vil blive annonceret på hjemmeside og i centeret.

§7. Beroperioder: Medlemskabet kan sættes i bero. Det koster 100,- i gebyr og sætte i bero og du bestemmer selv hvor lang perioden skal være. Dog udløber beroperioden 31/12 indeværende år.

Årsabonnementer kan IKKE sættes i bero.

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§8a. Opsigelse af medlemskaber: DIBS/PBS medlemskaber kan til en hver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal meldes skriftligt til fitness@motionogliv.dk. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centeret. (Dette gælder ALLE typer medlemskaber undtagen klippekort. Dvs. medlemskaber betalt pr. måned og medlemskaber betalt årligt)

Klippekort medlemskab kan ikke opsiges/tilbageføres.

§8b. Opdeling af abonnementer med hold. Formiddag kr. 229. kr. 99 (Fitness Cardio) kr. 130 Hold. Fri fitness/Cardio+Hold 329. Kr. 99 kr. Fitness + 230 kr Hold. Fri Hold 279. Kr. 0 kr fitness + 279 kr til Hold.

Senior 65+ kr. 229 kr. 99 Fitness + 130 kr Hold. Ungdom 13-24 år kr. 229. kr. 99 Fitness + 130 kr Hold. Familie Kr. 915. kr. 99 Fitness + 814 hold. Medlemsskab kun til maskinerne kr. 99 - oprettelse kr. 999,-.

§9. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§10. Helbredstilstand og personskader: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Motion & Liv. Motion & Liv tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følger af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 11. Værdigenstande: Motion & Liv bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Motion & Liv’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning, Motion & Liv kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træning kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§13. Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalte træning med træningsvejleder, skal der meddeles afbud senest 8 timer før holdstart. Såfremt et medlem;

  1. Ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet, senest 0 min før holdstart,
  2. Ikke melder afbud senest 2 timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af Motion & Liv, eller
  3. Ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et DIBS/PBS-medlemskab – et gebyr efter gældende takst.

Betales et gebyr ikke, har Motion & Liv ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Hvad angår kontantmedlemskaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode.

§14. Motion & Liv’s opsigelse af medlemmer: Motion & Liv kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Motion & Liv’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Motion & Liv ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse at de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i Motion & Liv.

§15. Ændring af medlemsbetingelser: Motion & Liv kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 10 dage. Ved væsentlig ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Motion & Liv har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

For yderligere oplysninger om priser, gebyrer og ordensreglement henvises til www.motionogliv.dk

§16: Mobil/Ipad må IKKE tilsluttes til anlæg i holdsalen. Sker dette bliver man bortvist fra centeret!

Gebyr

Oprettelse kr.199,-

Udeblivelse fra holdtræning; Gælder også evt. ventelister kr. 50,-

Betaling via DIBS kr 9,-

Personlig programlægning (55 min.) kr. 199,-

Programopfølgning (25 min.) kr. 125,-

Bero: 100 kr. Fri bero i kalenderåret.

Mistet brik Kr. 50,-​

Følg med på Facebook

Døgnåbent mandag til søndag

Pr. 01/01 2020

Motion Og Liv ApS

Orholt Alle 10, 8310 Tranbjerg

Klik her for rutevejledning

CVR: 37878197

Kontaktoplysninger

Telefon: 40 46 69 96

E-mail: fitness@motionogliv.dk